Uslovi korištenja eKupon

Korisnik može sa internet stranice www.ekupon.ba preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internet stranici  www.ekupon.ba postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, u skladu sa tim eKupon nije u obavezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internet stranica www.ekupon.ba, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao eKupon-u pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korištenje internet stranice  www.ekupon.ba  isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Ekupon, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako eKupon nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe objavljene preko ove internet stranice.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da eKupon nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Ekupon nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.ekupon.ba djelomično ili u cijelini.

Ekupon nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internet straniciwww.ekupon.ba . Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uslovima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Ekupon može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internet stranici www.ekupon.ba, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uslova korištenja tako i poštivanje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine. U skladu sa tim eKupon zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga eKupon može nadgledati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da eKupon nije u obavezi da kontroliše ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranici www.ekupon.ba, nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo kojoj oblasti internet stranicewww.ekupon.ba , tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranici www.ekupon.ba, smatra se da korisnik daje eKupon-u pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom eKupon, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internet stranicewww.ekupon.ba  od strane korisnika.
Ekupon može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/passworde ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Ekupon ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internet stranici www.ekupon.ba postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Ekupon nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internet stranici www.ekupon.ba

Ekupon se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internet sranici www.ekupon.ba . U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti eKupon-a.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje internet stranice  www.ekupon.ba osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internet stranice www.ekupon.ba nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa na internet stranici www.ekupon.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio.

Sarajevo, 15. Mart 2011.